GIẤY CHỨNG NHẬN PHÂN PHỐI SẢN PHẨM

I. Giấy chứng nhận ủy quyền phân phối.

   
    


   
    II. Giấy chứng nhận sản phẩm của tập đoàn Health Sharing. 

   
   
   


       
   
  
        


III. Chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm. 

   
     IV. Giấy xác nhận nội dung quảng cáo.

   
     


V. Chứng nhận bảo hiểm cho người tiêu dùng sản phẩm.

   

IV: Thông tin sản phẩm

Trân trọng cảm ơn.